คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดสถานที่โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Thailand CANSAT - Rocket COMPETITION 2019 จัดขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
ปรับปรุงข้อมูล : 17 มิถุนายน 2562 , 13:54:23       จำนวนเข้าดู : 15
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ปรับปรุงข้อมูล : 17 มิถุนายน 2562 , 09:57:52       จำนวนเข้าดู : 17
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
ปรับปรุงข้อมูล : 11 มิถุนายน 2562 , 09:48:40       จำนวนเข้าดู : 61
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ปรับปรุงข้อมูล : 10 มิถุนายน 2562 , 10:27:20       จำนวนเข้าดู : 44
คณะวิทยาศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 (ครั้งที่ 41)
ปรับปรุงข้อมูล : 10 มิถุนายน 2562 , 10:23:28       จำนวนเข้าดู : 52
คณะวิทยาศาสตร์ เข่าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ปรับปรุงข้อมูล : 08 มิถุนายน 2562 , 21:44:44       จำนวนเข้าดู : 31
คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561
ปรับปรุงข้อมูล : 06 มิถุนายน 2562 , 13:57:27       จำนวนเข้าดู : 73
งานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์
ปรับปรุงข้อมูล : 29 พฤษภาคม 2562 , 15:33:56       จำนวนเข้าดู : 79
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษา แก่นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
ปรับปรุงข้อมูล : 24 พฤษภาคม 2562 , 11:16:58       จำนวนเข้าดู : 51
คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปรับปรุงข้อมูล : 24 พฤษภาคม 2562 , 08:56:33       จำนวนเข้าดู : 30
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าให้การต้อนรับให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมผลการดำเนินงานโครงการวิจัยด้านข้าวและชมผลการดำเนินงานโครงการวิจัยด้านข้าว ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรับปรุงข้อมูล : 22 พฤษภาคม 2562 , 15:10:08       จำนวนเข้าดู : 60
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมวิพากษ์ SAR หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ปรับปรุงข้อมูล : 13 พฤษภาคม 2562 , 11:18:52       จำนวนเข้าดู : 164
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2562
ปรับปรุงข้อมูล : 02 พฤษภาคม 2562 , 10:19:55       จำนวนเข้าดู : 85
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
ปรับปรุงข้อมูล : 02 พฤษภาคม 2562 , 10:16:09       จำนวนเข้าดู : 109
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสืบสานประเวณี ปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2562
ปรับปรุงข้อมูล : 02 พฤษภาคม 2562 , 09:19:08       จำนวนเข้าดู : 114
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2
ปรับปรุงข้อมูล : 24 เมษายน 2562 , 16:19:42       จำนวนเข้าดู : 74
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
ปรับปรุงข้อมูล : 03 เมษายน 2562 , 15:41:03       จำนวนเข้าดู : 74
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Science Run @MJU 2019
ปรับปรุงข้อมูล : 01 เมษายน 2562 , 11:37:39       จำนวนเข้าดู : 129
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการนำเสนอผลปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
ปรับปรุงข้อมูล : 24 มีนาคม 2562 , 20:55:54       จำนวนเข้าดู : 86
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 26 ปี
ปรับปรุงข้อมูล : 24 มีนาคม 2562 , 20:48:48       จำนวนเข้าดู : 157
12345678910...>>