คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Science Meeting ครั้งที่ 2
ปรับปรุงข้อมูล : 15 มิถุนายน 2561 , 13:30:24       จำนวนเข้าดู : 37
คณะวิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการประดิษฐ์จรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ"
ปรับปรุงข้อมูล : 13 มิถุนายน 2561 , 16:36:15       จำนวนเข้าดู : 58
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561
ปรับปรุงข้อมูล : 13 มิถุนายน 2561 , 16:25:35       จำนวนเข้าดู : 88
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561
ปรับปรุงข้อมูล : 13 มิถุนายน 2561 , 11:52:57       จำนวนเข้าดู : 38
งานคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ครั้งที่ 2
ปรับปรุงข้อมูล : 12 มิถุนายน 2561 , 13:24:19       จำนวนเข้าดู : 41
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ป.โทและป.เอก) และหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล (ป.โท) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
ปรับปรุงข้อมูล : 08 มิถุนายน 2561 , 17:48:13       จำนวนเข้าดู : 40
หลักสูตรสาขาวิชาพันธุศาสตร์ (ป.โทและป.เอก) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
ปรับปรุงข้อมูล : 07 มิถุนายน 2561 , 15:20:43       จำนวนเข้าดู : 42
หลักสูตรสาขาวิชาเคมี, หลักสูตรสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ และหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน (ป.โท) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
ปรับปรุงข้อมูล : 07 มิถุนายน 2561 , 14:38:05       จำนวนเข้าดู : 78
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมวางพวงมาลา พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2561
ปรับปรุงข้อมูล : 07 มิถุนายน 2561 , 13:29:03       จำนวนเข้าดู : 34
หลักสูตรสาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ป.โทและป.เอก), หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์, หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ป.โท) และหลักสูตรสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
ปรับปรุงข้อมูล : 06 มิถุนายน 2561 , 16:21:00       จำนวนเข้าดู : 54
หลักสูตรสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
ปรับปรุงข้อมูล : 04 มิถุนายน 2561 , 17:58:22       จำนวนเข้าดู : 48
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
ปรับปรุงข้อมูล : 31 พฤษภาคม 2561 , 16:22:24       จำนวนเข้าดู : 70
หลักสูตรสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
ปรับปรุงข้อมูล : 30 พฤษภาคม 2561 , 15:08:04       จำนวนเข้าดู : 63
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนลำปางกัลยาณี
ปรับปรุงข้อมูล : 25 พฤษภาคม 2561 , 15:07:50       จำนวนเข้าดู : 654
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการแสดงและประกวดผลงาน ในงาน Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE2018)
ปรับปรุงข้อมูล : 22 พฤษภาคม 2561 , 14:20:51       จำนวนเข้าดู : 53
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมวิพากษ์ SAR หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
ปรับปรุงข้อมูล : 21 พฤษภาคม 2561 , 22:53:09       จำนวนเข้าดู : 43
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ การพัฒนางานวิจัยเพื่อไปสู่หน่วยความเป็นเลิศทางการวิจัยและนวัตกรรม
ปรับปรุงข้อมูล : 21 พฤษภาคม 2561 , 22:44:13       จำนวนเข้าดู : 26
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการประชุมสัมมนาด้านงานแผนและติดตามประเมินผล
ปรับปรุงข้อมูล : 26 เมษายน 2561 , 09:05:51       จำนวนเข้าดู : 144
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสืบสานประเวณี ปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2561
ปรับปรุงข้อมูล : 23 เมษายน 2561 , 15:39:11       จำนวนเข้าดู : 115
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
ปรับปรุงข้อมูล : 03 เมษายน 2561 , 14:26:55       จำนวนเข้าดู : 143
12345678910...>>