สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการนำเสนอผลปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
ปรับปรุงข้อมูล : 24 มีนาคม 2562 , 20:55:54       จำนวนเข้าดู : 2
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ 26 ปี
ปรับปรุงข้อมูล : 24 มีนาคม 2562 , 20:48:48       จำนวนเข้าดู : 3
คณะวิทยาศาสตร์จัดค่าย Science Summer Camp 2019
ปรับปรุงข้อมูล : 24 มีนาคม 2562 , 20:28:02       จำนวนเข้าดู : 4
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี่ยนรู้ KM สัญจร ครั้งที่ 2/2562
ปรับปรุงข้อมูล : 16 มีนาคม 2562 , 21:24:04       จำนวนเข้าดู : 46
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ปรับปรุงข้อมูล : 07 มีนาคม 2562 , 13:34:46       จำนวนเข้าดู : 72
งานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรที่ 2 ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน BRC Food Issue 8
ปรับปรุงข้อมูล : 03 มีนาคม 2562 , 20:44:35       จำนวนเข้าดู : 80
งานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรที่ 1 ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017
ปรับปรุงข้อมูล : 03 มีนาคม 2562 , 15:46:14       จำนวนเข้าดู : 57
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ปรับปรุงข้อมูล : 28 กุมภาพันธ์ 2562 , 09:58:15       จำนวนเข้าดู : 87
กีฬาชีววิทยาสานสัมพันธ์สามสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562
ปรับปรุงข้อมูล : 25 กุมภาพันธ์ 2562 , 11:13:56       จำนวนเข้าดู : 63
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ปรับปรุงข้อมูล : 25 กุมภาพันธ์ 2562 , 09:30:43       จำนวนเข้าดู : 263
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 17
ปรับปรุงข้อมูล : 22 กุมภาพันธ์ 2562 , 16:18:23       จำนวนเข้าดู : 80
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริตธรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปรับปรุงข้อมูล : 21 กุมภาพันธ์ 2562 , 13:34:06       จำนวนเข้าดู : 37
หลักสูตรฯ สาขาวิชา่วิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมสัมมนาค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน "สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : ค่ายยุวชนคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 17"
ปรับปรุงข้อมูล : 21 กุมภาพันธ์ 2562 , 13:25:20       จำนวนเข้าดู : 39
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสอบ O-NET
ปรับปรุงข้อมูล : 31 มกราคม 2562 , 09:54:01       จำนวนเข้าดู : 103
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ปรับปรุงข้อมูล : 31 มกราคม 2562 , 09:28:06       จำนวนเข้าดู : 84
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 6
ปรับปรุงข้อมูล : 20 มกราคม 2562 , 13:54:50       จำนวนเข้าดู : 144
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ปรับปรุงข้อมูล : 18 มกราคม 2562 , 14:52:01       จำนวนเข้าดู : 176
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT CAMP)
ปรับปรุงข้อมูล : 14 มกราคม 2562 , 15:30:37       จำนวนเข้าดู : 99
คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำ SAR ระดับหลักสูตร ด้วยเกณฑ์ AUN QA
ปรับปรุงข้อมูล : 11 มกราคม 2562 , 09:31:08       จำนวนเข้าดู : 160
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปรับปรุงข้อมูล : 10 มกราคม 2562 , 21:23:10       จำนวนเข้าดู : 109
12345678910...>>