ผู้นำกลุ่มชุมชนปฏิบัติและกลุ่มช่วยวิชาการ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ Safe Farm and Safe Laboratory


ปรับปรุงข้อมูล : 13/6/2557 15:09:50     ที่มา : สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 174

เมื่อวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผู้นำกลุ่มชุมชนปฏิบัติและกลุ่มช่วยวิชาการ) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ Safe Farm and Safe Laboratory เพื่อให้บุคลากรกลุ่มช่วยวิชาการได้พัฒนาสมรรถนะประจำกลุ่มงาน ผ่านการกระตุ้นบุคลากรในกลุ่มให้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลกระทบจากการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจากคุณบุญฑริกา อุบลแย้ม เจ้าหน้าที่จากบริษัท เมอร์ค จำกัด มาเป็นผู้บรรยายในหัวข้อเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีพื้นฐาน หลังจากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานทั้งต่อตนเองละสิ่งแวดล้อม และให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน ณ ห้องเอกภพวิทยา อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จัดโครงการอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับสำหรับงานแผนที่สามมิติเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าในพื้นที่โครการพัฒนาดอยตุง ระยะที่ 3

13/12/2562 10:17:30
83

สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัทอินโนพลาสซีเอ็ม จำกัด

13/12/2562 9:40:41
64

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนจักรคำคณาทร จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

9/12/2562 12:07:16
135

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการค่ายจิตอาสา เพื่อชุมชน และสังคม

3/12/2562 13:34:12
32

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมจัดบูธแนะนำคณะในโครงการประชาสัมพันธ์ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2563 “รู้ก่อนได้เปรียบ...เตรียมความพร้อมสู่ TCAS 63”

26/11/2562 8:59:17
67

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ เสริมสร้างความรู้ เรื่อง Green Office

15/11/2562 16:37:18
99

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัดในเครือ ออร์กานิคเวย์ คอร์ปอเรชั่น

13/11/2562 9:22:44
138

นักวิจัยและนักวิชาการด้านงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวจาก Chines Academy of Science จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมหน่วความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาัลยแม่โจ้

11/11/2562 8:58:58
96

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท บีอินเนสตาร์ ทีแอนด์เอ็น จำกัด

31/10/2562 13:27:20
164

คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมวางพวงมาลา ในงานทำบุญ “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย”

30/10/2562 10:57:16
128