คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน


ปรับปรุงข้อมูล : 14/9/2560 9:23:46     ที่มา : สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 198

เมื่อวันพุธ 13 กันยายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ หัวข้อ กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ให้แก่บุคลาการสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุม 2 (ห้องทีเร็กซ์) อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หาแนวปฏิบัติที่ดี ในด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เทคนิคการสร้างความสนใจจากผู้เรียน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  สุวรรณรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียนการสอน จากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำและผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในการเสวนาและแบ่งปันประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอน ที่เป็นประโยชน์และแนวทางแก่อาจารย์ท่านอื่นต่อไป

ข่าวล่าสุด

คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดสถานที่โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ Thailand CANSAT - Rocket COMPETITION 2019 จัดขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

17/6/2562 13:54:23
15

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะและเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

17/6/2562 9:57:52
17

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

11/6/2562 9:48:40
61

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

10/6/2562 10:27:20
44

คณะวิทยาศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 (ครั้งที่ 41)

10/6/2562 10:23:28
52

คณะวิทยาศาสตร์ เข่าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

8/6/2562 21:44:44
31

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561

6/6/2562 13:57:27
73

งานบริการวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการการจัดการความรู้คณะวิทยาศาสตร์

29/5/2562 15:33:56
79

คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษา แก่นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

24/5/2562 11:16:58
51

คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

24/5/2562 8:56:33
30