ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรลดา วงค์สถาน

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ

ผู้ช่วยคณบดี

นางบุษบา กาหล

เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์